Metsät tärkeitä veden kierrättäjiä

0

Tämän vuoden maailman metsien päivänä teemana ovat metsät ja vesi. Metsät ovat tärkeitä veden kierrättäjiä ja suodattajia.
– Metsistä kulkeutuu, etenkin eroosioherkiltä alueilta, valuma- ja kuivatusvesien mukana kiintoaines- ja ravinnekuormitusta vesistöihin. Sen seurauksena vesistöissä voi tapahtua haitallisia muutoksia.
– Kiintoaineksen kulkeutumista ja siten haitallisia vaikutuksia vesistöihin voidaan kuitenkin vähentää hallitsemalla valumavesiä. Siksi metsätaloudessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota valumavesien hallintaan ja kiintoaineksen pysäyttämiseen jo ennen vesistöä, toteaa MTK:n kenttäpäällikkö Hannu Ripatti.
Yleisimmin toteutettuja vesiensuojelumenetelmiä ovat suojakaistat, pintavalutuskentät, laskeutusaltaat sekä erilaiset kosteikot ja padot. Rakenteiden tarkoituksena on hidastaa veden virtausnopeutta ja pidättää siinä olevaa kiintoainesta.

Metsistä tulevien kiintoaineisten pääsyä vesistöihin voidaan estää muun muassa kosteikkojen avulla. Tämä ksoteikko sijaitsee Kosken kartanon metsässä. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo