Viestintä aktivoi asukkaita

0

Salon kaupungille on laadittu viestintäohje, jossa määritellään ulkoisen ja sisäisen viestinnän tavoitteita, vastuita ja oikeuksia. Ohjeen mukaan onnistuneella viestinnällä rakennetaan ja vahvistetaan mielikuvaa yhtenäisestä kunnasta. Tavoitteena on vahva Salo-brändi.
Viestintää on kaikkialla, ja se on jatkuvaa. Vasta valmistuneen ohjeen mukaan ”kaupungin täytyy varmistaa, ettei sen toiminnassa ole sellaisia epäkohtia, jotka vaikuttavat negatiivisesti kaupungin mielikuvaan”.’

EDUSKUNTA hyväksyi vaalikauden viimeisinä töinään uuden kuntalain. Sen mukaan aletaan elää ensi kuntavaalien jälkeen, kesällä 2017.
Uusi laki edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista. Salon viestintäohjetta on kirjoitettu samassa hengessä: viestinnän tehtävä on kertoa asukkaille, yrityksille, yhteisöille ja muille sidosryhmille valmistelussa olevista asioista, päätöksenteosta sekä kaupungin järjestämistä palveluista.
Jotta kuntalaisilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa valmisteltaviin asioihin, niistä on kerrottava ymmärrettävästi ja ajoissa, eikä vasta, kun päätökset on jo tehty. Viranomaisten pitää käyttää kieltä, jota ymmärretään hallinnon ulkopuolellakin.

KANSALAISEN sananvapaus on turvattu Suomen perustuslaissa. Sen nojalla kaupungin työntekijälläkin on oikeus esittää näkemyksiään työssään käsittelemistään asioista. Tämä tunnustetaan viestintäohjeessa. Työntekijä voi esittää mielipiteitä, jotka poikkeavat kaupungin virallisista näkemyksistä.

VIESTINTÄOHJEESSA määritellään myös suhdetta mediaan. Toimiva edustuksellinen demokratia edellyttää, että tiedotusvälineillä on mahdollisuus seurata päätöksentekoa ja hallintoa. Vaikka kaupunki haluaa luoda ja pitää yllä myönteistä mielikuvaa, se ei voi puuttua siihen, mitä tiedotusvälineet kertovat yleisölle.
Ohjeessa todetaankin viisaasti, että uutisten ja artikkelien näkökulmat valitsee toimitus. Kaupunki voi vaikuttaa sisältöön antamalla paikkansapitäviä tietoja.
Vaikka tiedotusvälineet seuraavat päätöksentekoa, se ei poista kaupungin velvollisuutta kertoa asioista suoraan asukkaille.