Wes­tern Shi­py­ard peruskorjaa Hamina-luokan ohjusveneet Teijolla

1

Oy Wes­tern Shi­py­ard Ltd Teijolla saa Hamina-luokan ohjusveneiden alusteknisen peruskorjauksen. Asiasta kertoo Patria, joka toimii ohjusveneprojektissa päätoimittajana. Teijon telakka toimii Patrian alihankkijana.

Pat­ria al­le­kir­joit­ti sa­mas­sa yh­tey­des­sä alihankintasopimuksen myös tais­te­lun­joh­to-, tor­pe­do- ja sen­so­ri­jär­jes­tel­mis­tä Saab AB:n kans­sa.

Ha­mi­na-luo­kan pe­rus­kor­jauk­sel­la var­mis­te­taan riit­tä­vä me­rel­li­sen puo­lus­tus­val­miu­den jat­ku­vuus 2020-lu­vul­la Rau­ma-luo­kan oh­jus­ve­neis­tä luo­pu­mi­sen ja Lai­vue 2020 -kor­vet­tien käyt­töön­o­ton vä­li­se­nä ai­ka­na.

Pat­ria toi­mii pro­jek­tis­sa ko­ko­nais­vas­tuul­li­se­na pää­toi­mit­ta­ja­na, suun­nit­te­li­ja­na sekä pää­in­te­graat­to­ri­na. Pat­rian toi­mi­tuk­seen si­säl­tyy usei­ta sen­so­ri-, ase- ja vies­tin­tä­jär­jes­tel­miä, jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­siä sekä lai­va­tek­ni­siä muu­tos- ja pe­rus­kor­jaus­töi­tä.

Patrian toi­mi­tus­so­pi­muk­sen ar­von­li­sä­ve­ro­ton ko­ko­nai­sar­vo ilman op­tioi­ta on noin 170 mil­joo­naa euroa. Koko elin­jak­so­päi­vi­tyk­sen ar­vioi­tu työl­lis­tä­vä vai­ku­tus ko­ti­maas­sa on Patrian mukaan noin 300 hen­ki­lö­työ­vuot­ta.

Oh­jus­ve­nei­den eli­niän jat­ka­mi­sen li­säk­si kes­kei­nen ta­voi­te on su­kel­lus­ve­ne­tor­jun­nan suo­ri­tus­ky­vyn ke­hit­tä­mi­nen. Osana uutta suo­ri­tus­ky­kyä Pat­ria toi­mit­taa Ha­mi­na-luo­kan aluk­sil­le ke­hit­tä­män­sä uuden in­no­va­tii­vi­sen SU­TO-har­joi­tus­maa­li­jär­jes­tel­män, joka mah­dol­lis­taa su­kel­lus­ve­ne­tor­jun­nan har­joit­te­lun jous­ta­val­la ja kus­tan­nus­te­hok­kaal­la ta­val­la.

 

Hamina-luokkaan kuuluvat ohjusveneet Hamina, Tornio, Hanko ja Pori. Hamina-luokan alusten kotisatama on Upinniemen tukikohdassa. Alusten runko on alumiinia ja yläpuoliset kansirakenteet hiilikuidulla vahvistettuja komposiittirakenteita. Alukset ovat kokoonsa nähden kevyitä ja ketteriä, kertoo merivoimat.

Hamina-luokan veneet on valmistettu vuosina 1998-2006 Aker Finnyardsin Rauman telakalla.

Katso puolustusvoimien videoesittely Hamina-luokan ohjusveneistä.

Arkistokuva Teijon telakalta on vuodelta 2010.

 

 

Allan

Hienoa, että töitä on saatu Teijolle.