Kynttilätehtaan palo ei pilannut vesistöjä

0
Kynttilä-Tuotteen tehdaspalo sattui syyskuussa.

Salonkynttilätehtaan palosta ei aiheutunut merkittäviä vesistövaikutuksia. Ely-keskuksen arvion mukaan tulipalossa muodostuneista sammutusjätevesistä ei aiheutunut merkittäviä vaikutuksia vesistölle tai jätevedenpuhdistamon toiminnalle.

 

Syyskuussa tapahtuneen Salon kynttilätehtaan tulipalon vaikutuksia vesistöön ja jätevedenpuhdistamon toimintaan selvitettiin ottamalla tulipalon aikana vesinäytteitä tulipaloaluetta ympäröivistä ojista sekä alueella sijaitsevasta jätevesipumppaamon tulokaivosta.

 

Lisäksi tutkittiin erikseen puhdistamolle tulevaa ja lähtevää puhdistettua jätevettä. Vesinäytteistä teetettiin laajat haitta-ainekartoitukset. Ojissa, jotka sijaitsivat sammutusjätevesien välittömällä vaikutusalueella todettiin mm. vähän kohollaan olevia fenoliyhdisteiden, bentseenin ja naftaleenin pitoisuuksia.

 

Pitoisuudet eivät kuitenkaan ylittäneet aineille asetettuja ympäristönlaatunormeja. Tehokkaan laimenemisen johdosta vaikutukset rajoittuivat tulipaloalueen läheisiin ojiin.