Samalla viivalla

0
Koulutulokkaiden matematiikan ja äidinkielen taidot ovat samaa tasoa eri puolilla Suomea. Yksilölliset erot ovat kuitenkin todella suuria.

Ekaluokkalaisten osaamista on arvioitu ensimmäistä kertaa Suomessa laajassa valtakunnallisessa tutkimuksessa.
Tulokset osoittavat, että lapsilla on koulun aloittaessaan isoja yksilöllisiä eroja matematiikan ja äidinkielen taidoissa. Alueellisen vertailun mukaan koulutulokkaiden osaaminen on kuitenkin varsin tasaista eri puolilla Suomea yksilötason eroista huolimatta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi arvioi syksyllä 2018 ensimmäisen luokan oppilaiden matematiikkaan, äidinkieleen ja kirjallisuuteen liittyviä taitoja.
Arviointiin osallistui eri puolilla Suomea vajaat 7 800 oppilasta, mikä on vajaat 13 prosenttia koko ikäluokasta. Tehtävät vaihtelivat erittäin helpoista todella vaikeisiin, jotta esille saatiin taitojen koko kirjo.

Oppilaiden yksilölliset taitoerot ovat tutkimuksen mukaan todella suuria. Lasten saamat pistemäärät vaihtelivat sen sijaan vain vähän maan eri osissa. Muuta maata hieman parempia tuloksia saatiin Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen kunnissa.
Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden osaamisessa ei ollut eroa. Sen sijaan suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevien oppilaiden keskimääräiset tulokset olivat selvästi heikompia kuin muiden. Myös heidän osaamisessaan hajonta oli kuitenkin suurta.
Tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot olivat pieniä. Tyttöjen osaaminen oli keskimäärin hieman parempaa kuin poikien. Poikien taidot taas jakaantuivat laajemmin kuin tyttöjen: suurin osa sekä heikoimmista että parhaita taitoja osoittaneista oppilaista oli poikia.

Tutkimus ei pääty tähän, sillä samojen oppilaiden taitoja tullaan arvioimaan myös kolmannella, kuudennella ja yhdeksännellä luokalla eli koko peruskoulun ajan. Tällöin päästään tarkastelemaan opetuksen vaikutusta oppimiseen.
Luvassa on kaivattua lisätietoa usein esitettyyn kysymykseen, toteutuuko tasalaatuinen oppiminen eri puolilla maata. Samalla selvitetään lapsen kotitaustan, varhaiskasvatuspolun ja opetusryhmän koon yhteyttä osaamiseen.
Isoja kysymyksiä, joihin kaivataan vastauksia.