Someron kaupungin laiminlyönti vai vakuusyhtiön virhe – uimahallin 665 000 euron vakuusasiassa sähköpostiviestit keskiössä

0
Syksyllä 2012 käyttöönotetun Someron uimahallin vakuusasian käsittely on Helsingin käräjäoikeudessa vielä pahasti kesken. Someron kaupungille jäi vuonna 2016 konkurssiin menneeltä Kerroskiveltä yli miljoonan euron saatavat.

Someron kaupunki ja vakuusyhtiö Nordic Guarantee ovat täysin eri linjoilla siitä, mikä johti Someron uimahallin 665 000 euron vakuuden vanhenemiseen. Nordic kiistää kaikki Someron kaupungin vaatimukset. Sen mukaan kyse on kaupungin omista laiminlyönneistä.

Yhtiö syyttää Helsingin käräjäoikeudelle toimitetuissa lausunnoissa Someron kaupunkia myös ristiriitaisista väitteistä. Nordic Guaranteen Suomen maajohtaja Tommi Suikk i sanoo yhtiön vaativan asiassa suullista käsittelyä.

– Kaupungin väitteet muuttuvat kaiken aikaa. Haluamme, että Someron kaupungin puolella vakuudesta vastuussa olleita henkilöitä kuullaan oikeudessa, Suikki huomauttaa.

Vakuusasiaa hoitivat kaupungin puolella tekninen johtaja Marko Mäkinen ja tilakeskuksen silloinen päällikkö Jouni El o. Someron kaupunginvaltuusto ei antanut Mäkiselle ja Elolle vastuuvapautta uimahallin vakuuden osalta vuoden 2015 tilinpäätöstä käsitellessään.

Helsingin käräjäoikeus aloitti vakuusasian käsittelyn viime helmikuussa, mutta käsittely on edelleen pahasti kesken. Someron kaupungin jättämän kanteen ja valmistavan istunnon jälkeen asiassa on keskitytty eri osapuolten lausuntojen antamiseen. Asian käsittelylle ei ole toistaiseksi varattu uutta istuntoaikaa.

Nordic Guarantee katsoo Rakennusliike Kerroskiven Someron uimahallista antaman rakennusaikaisen vakuuden vanhentuneen. Kaupungin mukaan takaus on edelleen voimassa ja se vaatii yhtiötä maksamaan 665 000 vakuussumman.

Kaupunki korostaa, että jos vakuus katsotaan vanhentuneeksi, on siihen syynä Nordicin hyvän vakuutustavan vastainen toiminta: ” Nordic on jättänyt kaupungin siihen perusteltuun käsitykseen, että yhtiö haluaa odottaa oikeudenkäynnin lopputulosta ennen korvauspäätöksen tekemistä.”

Kaupunki huomauttaa, että Nordic ei ilmoittanut tarvitsevansa lisätietoja, kun sille ilmoitettiin urakkasopimuksen purkamisesta ja alkaneesta oikeusprosessista.

Someron kaupunki vetoaa haastehakemuksessaan Nordic Guaranteen laatimaan vakuussopimukseen. Kaupungin lainaaman sopimustekstin mukaan ” urakan viivästyessä takauksen voimassaolon edellytyksenä on, että edunsaaja ilmoittaa viivästyksestä takauksen antajalle viimeistään 29.5.2012″.

Someron kaupunki painottaa ilmoittaneensa 7. maaliskuuta 2012 Nordicille alkavasta oikeudenkäynnistä ja kaupungin noin 1,7 miljoonan euron korvausvaatimuksesta Kerroskivelle. Samalla kaupunki lähetti yhtiölle vastauksen, jonka se antoi käräjäoikeudelle Kerroskiven haasteeseen. Kaupunki vaati vakuutta maksettavaksi, mutta Nordic ei vastannut ilmoitukseen.

Tätä ennen eli huhtikuussa 2011 kaupunki oli ilmoittanut Nordicille urakkasopimuksen purkamisesta.

Nordic Guarantee kiistää Someron kaupungin tulkinnan. Yhtiö katsoo, että uimahalliurakasta aiheutunut vahinko ei ollut tiedossa vielä maaliskuussa 2012, sillä Kerroskivelle annettiin kaupungin laskelma vahingoista vasta saman vuoden marraskuussa. Kerroskivi oli Nordicin mukaan maaliskuussa vielä toimiva yritys.

Yhtiö huomauttaa, että Someron yhteydenotossa ei ollut kyse vahinkoilmoituksesta vaan lähinnä takauksen aikana esitetystä reklamaatiosta. Nordicin mukaan on hyvin tyypillistä, että takauksen aikana esitetään vaatimuksia, mutta asiaan ei koskaan palata.

Nordic Guarantee toteaa, ettei sille lähetetty tiedoksi Someron kaupungin huhtikuussa 2013 käräjäoikeuteen jättämää vastakannetta Kerroskiveä vastaan eikä käräjäoikeuden päätöstä asiassa.

Yhtiön mukaan Nordicille tullut viimeinen tieto on ollut, ettei vahinkoa ole tapahtunut, minkä jälkeen asiaan on palattu vasta 2016. ” Mikäli kaupungin vastakanne olisi lähetetty tiedoksi Nordicille, ei Someron saatava olisi vanhentunut” , yhtiö toteaa.

Nordic kiistää toimineensa hyvän tavan vastaisesti. Yhtiö huomauttaa, että ” takaaja ei ole velvollinen antamaan oikeudellista neuvontaa Someron kaupungille tai sen asianajajille. Näiden ammattimaisten toimijoiden tulisi itse pitää oikeuksistaan kiinni.”

Vakuusyhtiö katsoo, että Someron kaupunki ei ole esittänyt Nordicille vaatimusta vuoden kuluttua siitä, kun se sai tiedon aiheutuneesta vahingosta viimeistään marraskuussa 2012. Yhtiön mukaan vaatimusta ei ole esitetty myöskään yleisen kolmen vuoden vanhentumisajan kuluessa.

Someron uimahalli


Pitkä ja hankala prosessi


Someron kaupunki solmii lokakuussa 2010 salolaisen Kerroskiven kanssa urakkasopimuksen uimahallista. Sitä ennen on sovittu 665 000 euron rakennusaikaisesta vakuudesta siltä varalta, että Kerroskivi ei suoriudu velvoitteistaan.

Kaupunki purkaa urakkasopimuksen Kerroskiven kanssa huhtikuussa 2011. Asiasta ilmoitetaan myös Nordic Guaranteelle.

Kerroskivi haastaa lokakuussa 2011 Someron kaupungin oikeuteen vaatien korvauksia. Someron kaupunki jättää myöhemmin vastakanteen.

Kaupunki ilmoittaa maaliskuussa 2012 Nordic Guaranteelle oikeudenkäynnistä ja vaatii 665 000 euron vakuutta maksettavaksi. Yhtiö ei vastaa vaatimukseen.

Käräjäoikeus tuomitsee elokuussa 2014 Kerroskiven maksamaan kaupungille korvauksia. Hovioikeus vahvistaa tuomion joulukuussa 2015. Kaupungilla on Kerroskiveltä yli miljoonan euron saatavat korkoineen.

Kaupunki pyytää tammikuussa 2016 Nordic Guaranteeta maksamaan vakuuden. Yhtiö kieltäytyy ja ilmoittaa vakuuden vanhentuneen keväällä 2015.

Kerroskivi ei saa korkeimmalta oikeudelta valituslupaa hovioikeuden päätökseen ja hakeutuu konkurssiin elokuussa 2016.