Salo vesiyhteistyöhön Someron ja Turun kanssa

0
Salossa saatetaan tulevaisuudessa juoda Turun seudun tekopohjavettä Kokemäenjoesta.

Salo aikoo turvata tulevaisuudessa vedensaantinsa yhteistyöllä Someron ja Turun kanssa. Tänään julkistettavan alueellisen vesihuoltosuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa Someron ja Salon vesijohtoverkostot yhdistetään toisiinsa. Toisessa vaiheessa siirryttäisiin käyttämään osittain Turun seudun tekopohjavettä, jota toimittaa Turun Seudun Vesi Oy.

Suunnitelmassa on selvitetty alueen nykyinen ja vuoteen 2040 ulottuva vedentarve ja kehittämistarpeet. Tavoitteena on vedenhankinnan turvaaminen jatkossa myös lyhyt- ja pitkäkestoisissa häiriötilanteissa.

Suurin osa Salon nykyisistä vedenottamoista säilyisi edelleen käytössä, mutta heikompilaatuisia vedenottokaivoja voitaisiin poistaa. Suunnitelma ei sulje pois käynnissä olevien vedenottohankkeiden tarpeellisuutta kuten vedenottoa Suomusjärven Kukinhuoneenharjulta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) tiedotteen mukaan suunnittelun aikana ilmeni, ettei Salossa ole mahdollista tehostaa veden hankintaa nykyisellä järjestelmällä. Vedenoton kasvattaminen lisäisi merkittävästi veden käsittelyn tarvetta, joka maksaisi ja olisi riski pohjaveden laadulle.

Someron vesivarat ja pohjaveden ottoluvat riittävät omaan tarpeeseen ja mahdollistavat myös myynnin muualle, tiedotteessa todetaan.

Salon Kiikalan vedenottohanke valmistui vuonna 2006. Myöhemmin ilmeni, että alueelta ei saada pohjavesitutkimusten perusteella oletettua vesimäärää, sillä otto vaarantaa alueen luontoarvoja.

Kiikalan ottamoille myönnetty määräaikainen lupa päättyi tammikuussa 2018 ja uusi lupahakemus hylättiin aluehallintoviraston (avi) käsittelyssä vuosi sitten lokakuussa.

Alueellisen vesihuoltosuunnitelman ensimmäisen vaiheen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 2,9 miljoonaa euroa ja toisen vaiheen 8,6 miljoonaa euroa.

Elokuun lopussa valmistunut suunnitelma on toimitettu vaikutusalueen kuntiin lausunnolle. Aikatauluista ja jatkotoimenpiteistä päätetään lausuntojen perusteella.