Salon Hyötykäyttö Oy aloittaa jätteen ammattimaisen ja laitosmaisen käsittelyn Metsäjaanussa. Salon rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi yritykselle ympäristöluvan, joka koskee erilliskerätyn energiajätteen, puu-, betoni-, tiili- ja asvaltti- sekä yhdyskunta- ja rakennusjätteiden käsittelyä sekä vaarallisten jätteiden varastointia.

Jätteenkäsittelylaitoksella saa vastaanottaa, käsitellä, välivarastoida sekä toimittaa hyötykäyttöön tai edelleen käsiteltäväksi yhdyskuntajätettä, rakennus- ja asbestijätettä, betoni-, tiili- ja asvalttijätettä sekä kauppaliikkeiden jätteitä, paperia, pahvia ja kartonkia, energiajätettä, lasia, metalleja ja muovia, biojätettä sekä vaarallisia jätteitä yhteensä enintään 19 500 tonnia vuodessa.

Laitoksella saa välivarastoida käsiteltyä, esikäsiteltyä ja käsittelyä odottavaa materiaalia hakemuksen mukaisesti kerrallaan enintään 7 705 tonnia.

Hyötykäyttöön toimitettavat jätteet on ensisijaisesti toimitettava hyödynnettäväksi materiaalina ja toissijaisesti energiana.

Salon Hyötykäytön jätteenkäsittelyalue sijaitsee kaupungin omistamalla kiinteistöllä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella, joka on rakenteilla olevaa Metsäjaanun teollisuusaluetta. Laitos sijaitsee 5,5 kilometriä Salon keskustasta itään. Sen itäpuolella on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Korvenmäen jätekeskus, jonka pohjoisosaan on aloitettu jätevoimalan rakentaminen. Metsän ympäröimän alueen lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä laitoksesta koilliseen, etelään ja länteen.

Salon Hyötykäyttö saa aloittaa toiminnan Peikonkadulla ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Yrityksellä on ennestään jätteenkäsittelylaitos Salon Meriniityssä Satamakadulla.