Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt liikelaitos Salon Veden valituksen, jossa se vaati lupaa vedenoton jatkamiseen Someron ja Kiikalan harjualueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) hylkäsi Salon Veden hakemuksen pysyvästä vedenotosta toissa vuonna.

Salon Veden määräaikainen vedenottolupa päättyi maaliskuun 2018 lopussa. Liikelaitos haki lupaa ottaa pohjavettä yhteensä 1 000 kuutiometriä vuorokaudessa ilman lampien vedenkorkeutta koskevia rajoituksia. Se varautui rakentamaan toiset kaivot vuonna 2008 valmistuneille ottamoille, jotka sijaitsevat Kalattomannotkossa ja Kaskistonnummessa.

Etelä-Suomen avi perusteli hylkäystään vedenoton haitallisilla vaikutuksilla veden korkeuteen, virtaamin ja laatuun, järviin, lähteisiin ja lähdesoille, vaelluskaloihin, Natura-alueeseen, Pitkustajärvien virkistyskäyttöön sekä yksityisiin kaivoihin. Avi totesi, että tuhannen kuution jatkuva vedenotto alentaisi lähialueen järvien ja lampien vedenpintaa viidessä vuodessa 50–70 sentillä. Salon Vesi vaati Vaasan hallinto-oikeutta kumoamaan avin päätöksen ja myöntämään luvan tai palauttamaan hakemuksen avin uuteen käsittelyyn.

Yksityisten ihmisten ja Etelä-Suomen avin lisäksi vedenottoluvan myöntämistä vastustivat hallinto-oikeudelle antamissaan lausunnoissa ja vastineissa muun muassa Metsähallitus, Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ja Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys, Varsinais-Suomen ympäristö-, liikenne- ja elinkeinokeskus (ely) sekä Someron kaupungin ympäristölautakunta.

Ely totesi järvien pinta-alan pienentyneen vedenoton seurauksena. Avi huomautti, että sen paremmin hakemuksessa kuin valituksessakaan ei ole esitetty keinoja haittojen estämiseksi. Luonnonsuojeluliitto totesi vedenoton vaikuttaneen haitallisesti ainutlaatuisiin järviin ja suppalampiin sekä uhkaavan erityisesti Hyyppäränharjun pohjavesistä riippuvaisten elinympäristöjen luontoarvoja, joita jo aiempi vedenotto on heikentänyt.

Salon kaupunginhallitus puolsi hakemusta todeten kaupungin vedenoton olevan yhteiskunnallisesti niin merkittävä asia, että lupa pitäisi myöntää hakemuksen mukaisesti. Salon rakennus- ja ympäristölautakunta ei sen sijaan nähnyt tarvetta avin päätöksen muuttamiseen.

Salon Vesi totesi Vaasan hallinto-oikeudelle antamassaan vastaselityksessä, että hankkeen haitalliset luontovaikutukset on mahdollista rajata hyväksyttävälle tasolle lupamääräyksillä ja teknisillä ratkaisuilla.

Vaasan hallinto-oikeus toteaa, että asiasta saadun selvityksen perusteella vedenotto alentaa pohjaveden pintaa ja vähentää sen luontaista purkautumista. Pohjaveden pinnan aleneminen puolestaan vaikuttaa järvien ja lähteiden vedenpintaan, järvien ja purojen virtauksiin sekä kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. Oikeus toteaa, että vaikutukset ovat nähtävissä jo aiempien lupien nojalla tehdyn vedenoton seurauksena ja käyvät ilmi kasvillisuusseurannoista. Oikeus katsoo, että hakemuksen mukainen hanke heikentäisi merkittävästi niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.

Oikeus toteaa, että Etelä-Suomen avi on tehnyt vesilain mukaan oikein hylätessään Salon Veden hakemuksen: yhdyskunnan vesihuollolle saatava hyöty ei ole huomattava verrattuna vedenotosta aiheutuviin menetyksiin eli lampien ja järvien tilaan, vesiluontotyypeille, vaelluskalakannoille, vapaa-ajanasutukselle ja yksityisille kaivoille sekä virkistyskäytölle.

Salon vedenottoa Kalattomannotkosta ja Kaskistonnummesta on käsitelty kaikissa oikeusasteissa siitä lähtien, kun lupaa alettiin hakea. Alkuun ottamoista sai ottaa yhteensä 1 950 kuutiota päivässä ja myöhemmin tuhat kuutiota. Lupamääräykset sisälsivät monia tarkkailuvelvoitteita. Vedenotto sidottiin lupaehdoissa Kalattomanlammen veden korkeuteen, ja se jouduttiin keskeyttämään pitkiksi ajoiksi vedenpinnan laskettua alle määrätyn tason.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.

Kuva: Somero-lehden arkisto/Manu Kärki.

Salon vedenotto on vaikuttanut Somerolla muun muassa Vähä-Pitkustan ja Iso-Pitkustan järvien vedenpinnan korkeuksiin.