Markkinaoikeus on hylännyt paikallisten ambulanssiyritysten valituksen, joka koski Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon ostopalvelujen hankintaa sen kolmella eri palvelualueella.

Sairaanhoitopiirin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta valitsi viime vuoden elokuussa Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana hoitamaan kaikkien kolmen alueen ensihoidon.

Ensihoito Ysikymppi Oy:n, Sairaankuljetus Inna Oy:n ja Sairaankuljetus Koski Oy:n muodostama ryhmittymä Länsivespa, Härkätien Sairaankuljetus Oy ja Paimio-Sauvo Sairaankuljetus Oy:n ryhmittymä Härkätie-Paimio sekä Auranmaan Ambulanssi Oy:n, Loimaan Ambulanssi Oy:n ja Maavirta Oy:n ryhmittymä Ylävespa tekivät julkista hankintaa koskeneen valituksen. Ne vaativat Markkinaoikeutta kumoamaan hankintapäätöksen. Lisäksi ne vaativat, että Markkinaoikeus velvoittaa sairaanhoitopiirin korjaamaan virheellisen menettelynsä sekä järjestämään uuden tarjouskilpailun.

Valituksen mukaan parhaan hinta-laatusuhteen vertailuperusteet eivät olleet hankintasäännösten mukaisia. Yritykset pitivät Med Groupin tarjouksia poikkeuksellisen alhaisina ja katsoivat, että tästä syystä tarjoaja olisi pitänyt sulkea pois kilpailusta.

Markkinaoikeuden mielestä hankintayksiköllä ei ollut syytä epäillä tarjouksessa annettujen tietojen, muiden tarjousten tai muun selvityksen perusteella, ettei voittanut tarjoaja voisi suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjoamillaan hinnoilla.

Voittanut tarjous oli valituksen mukaan ollut tarjouspyynnön vastainen ainakin kahden palvelualueen osalta, koska tarjouksessa ei oltu ilmoitettu henkilöstöä, vaan viitattu tulevaisuudessa rekrytoitaviin ja luvattu näillä olevan tietty määrä työkokemusta. Yritykset kritisoivat sitä, että voittanut tarjoaja oli saanut lupausten perusteella täydet pisteet myös kaluston osalta.

Markkinaoikeus katsoi, ettei hankintayksikön suorittama tarjousvertailu ollut minkään palvelukokonaisuuden osalta virheellinen. Sen mukaan myös henkilöstöresurssit oli pisteytetty oikein. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjoajalla ei lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja vielä tarjouksen tekohetkellä, vaan riittää, että sen toteuttamiseen on sitouduttu tarjouskauden alkaessa.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa oli todettu, että palvelun tuottamiseen osallistuva henkilöstö on hyväksytettävä tilaajalla ennen henkilön ottamista mukaan palvelutoimintaan sekä ennen sopimuksen allekirjoittamista että henkilöstön vaihtuessa sopimuskauden aikana.

Valittajat totesivat, että Med Group saa yksinoikeuden Varsinais-Suomen yksityisissä ensihoitopalveluissa ja ratkaisu johtaa valittajien liiketoiminnan alasajoon sekä monopoliaseman syntymiseen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut eri palvelukokonaisuuksien osalta 9,2 miljoonaa, 7,9 miljoonaa ja 6,8 miljoonaa euroa.