Korvenmäen jätekeskuksen laajennukselle ympäristölupa

1
Korvenmäen jätekeskuksen uusista toiminnoista osa liittyy Lounavoima Oy:n jätteenpolttolaitokseen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle (LSJH) luvan Korvenmäen jätekeskuksen laajentamiseen ja sen toiminnan muuttamiseen.

Jätekeskusta laajennetaan etelän suuntaan yli neljä hehtaaria. Laajennusalue rakennetaan ensin jätteenkäsittelyalueeksi, ja se otetaan myöhemmin käyttöön tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikkana. Alueen täyttötilavuus on 720 000 kuutiometriä.

Ensi vuonna käynnistyvä jätteenpolttolaitos tarkoittaa Korvenmäkeen uutta toimintaa. Ympäristölupa sallii esimerkiksi polttokelpoisen jätteen paalauksen ja välivarastoinnin. Lisäksi alueella voi vastaanottaa, käsitellä ja loppusijoittaa jätteenpolton kuonia ja tuhkia.

Uutta on myös biojätteen välivarastointi ja siirtokuormaus sekä hevosenlannan kompostointi. Korvenmäkeen rakennetaan uusi tasausallas.

LSJH joutuu tehostamaan kaatopaikkakaasujen keräystä ja käsittelyä hajuhaittojen vähentämiseksi. Lisäksi yhtiön on selvitettävä kaatopaikkakaasujen hyödynnettävyyttä.

Uuden luvan mukainen toiminta saa alkaa mahdollisista valituksista huolimatta. LSJH joutuu asettamaan 200 000 euron suuruisen vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen, jos päätös kumotaan tai lupamääräyksiä muutetaan.

LSJH haki lupaa myös sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoon ja esikäsittelyyn. Ajatuksena oli, että jätekeskuksessa olisi poistettu lietteestä kiintoaines, ja lietteen sisältämä vesi olisi pumpattu viemärin kautta Salon keskuspuhdistamolle. Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen.

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoa on vastustanut Varsinais-Suomen ely-keskus. Sen mukaan Salon keskuspuhdistamon kuormitus tulee kasvamaan, kun Toijan puhdistamo suljetaan ja Kiskon viemäröintialueen jätevedet ohjataan sen Saloon.

Ely-keskuksen mukaan sako- ja umpikaivolietteen puhdistus Korvenmäessä lisäisi puhdistamon kuormitusta huomattavasti. Jos LSJH:n suunnitelmat toteutuvat, viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon kapasiteetti ei elyn mukaan ei tule riittämään.

Aluehallintoviraston mielestä lupaharkinnassa jäi epäselväksi, voisiko sako- ja umpikaivolietteen vastaanotosta Korvenmäessä olla haittaa keskuspuhdistamolle. Siksi hakemus hylättiin. Avin mukaan LSJH voi hakea lupaa uudelleen tarvittavien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin jälkeen.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
MH
1 vuosi sitten

Yllättyikö kukaan, että tämä lupa myönnettiin? Polttolaitos melkein valmis, niin totta kai nyt myönnettiin lupa käsitellä poltosta jäävät materiaalit.

Nämä luvat olisi ehdottomasti pitänyt käsitellä yhdessä jo suunnitteluvaiheessa. Myönnetyssä luvassa on naurettavia perusteluita tuhkien käsittelyyn paikan päällä, kuten että liikenne ja päästöt vähenisivät.

Miksi samoja perusteluita ei käytetty siinä, kun laitos tuotiin Turusta Saloon. Suurin osa jätteestä kuitenkin syntyy Turun ympäristössä ja pitää kuljettaa Saloon.