Oikoradan ympäristövaikutusten arvio: Radalla on Lukkarinmäen kulttuuriarvoihin suuri kielteinen merkitys

11
Salon ja Espoon välinen oikorata kulkee Salon aseman kautta ja läpäisee taustalla näkyvän Lukkarinmäen Uskelan kirkon itäpuolelta.

Turun ja Helsingin välisestä oikoradasta olisi merkittävää hyötyä radanvarsikunnille ja elinkeinoelämälle. Vastaavasti radan rakentaminen ja junaliikenne aiheuttavat monia haittoja ympäristölle ja radan lähella asuville ihmisille.

Ratalinjauksen hyötyjä ja haittoja on selvitetty Väyläviraston julkaisemassa ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA).

Arviointiselostus on julkisesti nähtävillä tammikuun alkuun saakka esimerkiksi Salon kaupungintalolla ja Halikon virastotalossa.

Turun ja Helsingin välistä rataa on tarkoitus lyhentää noin 26 kilometriä ja matka-aikaa nopeuttaa noin puolella tunnilla.

Espoon ja Salon välille suunnitellaan kokonaan uutta kaksiraiteista rataa. Se mahdollistaa nopean kaukojunaliikenteen ja junien määrän lisäämisen radalla. Lisäksi liikenteen häiriöiden pitäisi vähentyä.

Oikorata mahdollistaa myös lähiliikenteen Helsingin ja Lohjan sekä Salon ja Turun välille.

YVA-arvion mukaan rata kytkisi Turun seudun ja pääkaupunkiseudun paremmin toisiinsa. Työssäkäyntialueet laajenisivat. Vihti, Lohja, Paimio ja Kaarina saisivat henkilöjunaliikenteen.

Ratavarren asemille olisi mahdollista rakentaa uusia asuinalueita. Nykyisiä asemaseutuja voisi kehittää.

Pääkaupunkiseutu voisi Lohjan suunnan lähijunan ansiosta kasvaa ilman, että uusia alueita olisi rakennettava pelkän autoliikenteen varaan.

Oikorata vaikuttaisi selvityksen mukaan erittäin myönteisesti elinkeinoelämään.

Yritysten toimintaedellytykset ja kilpailukyky paranisivat. Nopea yhteys lisäisi radanvarsikuntien houkuttelevuutta yritysten näkökulmasta.

Selvityksen mukaan tilanteesta hyötyisivät erityisesti Espoo, Lohja, Salo, Turku ja Vihti.

Nopean ratayhteyden aiheuttamien haittojen lista on pitkä ja vaikutukset monenlaisia.

Uuden oikoradan, radan oikaisujen tai kaksoisraiteen rakentamisen lasketaan vaikuttavan vaihtoehdosta riippuen 160–190 asuin- tai lomarakennukseen.

Pelkästään Salon alueella ratalinjauksen alle jää 13 asuin- ja lomarakennusta ja 25 muuta rakennusta, vaikka lukuun ei ole laskettu Hajalan ja Paimion rajan välistä aluetta.

Lisäksi 55 asuin- ja lomarakennukseen radan lähellä kohdistuu muita toimenpiteitä. Se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi, että radan aiheuttama melu ylittää ohjearvot ja että melua on rajoitettava jotenkin.

YVA-arvioinnin mukaan uuden ratalinjauksen vaikutus ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen olisi Salossa suuri.

Asuntojen omistajille ratahanke tuo epävarmuutta. Radan rakentamiseen liittyvä melu ja tärinä aiheuttavat häiriötä ja terveyshaittaa monien vuosien ajan, ja junaliikenteen melu haittaisi muun muassa Salossa ja Paimiossa.

Radan rakentamisesta aiheutuu riskiä pohja- ja pintavesille. Lisäksi rakentaminen aiheuttaa maisemahaittaa, pölyämistä ja liikennettä sekä muuttaa liikkumista työmaa-alueella.

Oikorata vaikuttaisi maisema- ja kulttuuriympäristöön eniten Salon Lukkarinmäessä ja Halikonjokilaaksossa, jossa on arkeologista kulttuuriperintöä.

Lukkarinmäessä radan takia pitäisi purkaa kuusi arvokasta asuinrakennusta, useita ulkorakennuksia ja tsasouna. Arvion mukaan radalla on Lukkarinmäen kulttuuriarvoihin suuri kielteinen merkitys.

Salon ja Turun välille rakennettava kaksoisraide tulisi nykyisen radan rinnalle ja aiheuttaisi vähemmän haittaa kuin kokonaan uusi rata. Arvion alueella on kuitenkin useita herkkiä arvoalueita.

Salon ja Espoon välinen rata kulkee monien arvokkaiden maisema-alueiden läpi. Se pirstoo yhtenäisiä metsä- ja viljelyalueita ja haittaa virkistyskäyttöä.

Uusi rata saattaa katkaista ja muuttaa virkistysreittejä ja kulkuyhteyksiä. Sillä on moottoritien kaltainen estevaikutus esimerkiksi eläinten liikkumiselle.

Rata voi aiheuttaa haittaa liito-oraville ja lepakoille. Se ylittää myös kolme vuollejokisimpukkavesistöä.

Oikoradan työmaa voi arvion mukaan aiheuttaa haittaa vesistöihin. Salon alueelta mainitaan Kiskonjoen latvavesien Natura-alueeseen kuuluva Koskenalanen.

Rata saattaa vaikuttaa myös pohjaveden ottoon. Salossa rata kulkee pohjaveden muodostumisalueella ja ylittää yhden varavedenottamon. Ottamolle voidaan joutua etsimään uusi paikka.

11 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Valtakunnanihmettelijä
3 vuotta sitten

Oliko tämä jollekin yllätys? Totta kai haittoja tulee aina, kun infraa rakennetaan.

Mutta asiat pitää laittaa mittasuhteisiin. Jokunen talo joudutaan uhraamaan valtakunnan mittakaavassa merkittävän liikenneväylähankkeen eteen. Muutaman yksilön tai perheen etu on suurta yleistä etua vastassa.

Ikävää, mutta väistämätöntä nyt, kun hanke on jo lähtenyt liikkeelle. Valintakysymyksiähän nämä lopulta ovat.

Keijo K.
3 vuotta sitten

”Totta kai haittoja tulee aina”. Kun Märynummelle rakennettiin tuulipuisto, jotta sijoittajat pääsevät käärimään taskuihinsa verovaroista maksettavia tukiaisia, niin haittoja edelleen pimitetään urakalla.

Onko niin, että pääoma määrää miten tässä maassa toimitaan, ja persaukiset ovat hiljaa ja tyytyvät kohtaloonsa? Kuka määrittelee mittasuhteet, joihin asiat laitetaan?

Yksityiselle edulle suuri haitta
3 vuotta sitten

Muutama? Kyllä haitta Salon seudulla on todella suuri, vaikutus asukkaisiin ja ympäristöön todella haitallinen. Tässä tuleekin mieleen että päteekö pakkolunastus: koska tästä on tulossa yksityiselle edulle suurempi haitta kuin yleisen edun hyöty. Nyt kun ihmiset oppivat etätyöskentelemään, niin liikkuminen vähenee. Ja yksityisautoilu ei todellakaan lopu, asemalle on jotenkin päästävä, niin ihan sama vaikka ajaisi koko matka itse.

Ja jos sulta olisi menossa talo tai maata radan alle, tuskin olisi tuollainen asenne. Rataa kannattavat vain ne jotka asuvat kaukana siitä.

Kansakoulunkin käynyt ihminen
3 vuotta sitten

Kiitokset hyvin tehdystä ja todenmukaisesta ympäristövaikutusten arvioinnista, joka paljastaa suunnitelmien heikkoudet.

Salossahan on hyviä esimerkkejä huonosti tehdyistä vastaavista arvioista, jotka sitten osoittautuvatkin taivaita syleileviksi illuusioiksi, joko esimerkiksi melun tai hajun vuoksi.

Koko Lukkarinmäki ei tuhoudu
3 vuotta sitten

Ei radan kohtaloa voi ratkaista yhden taajaman osan perusteella.

Koko Lukkarinmäki ei ”tuhoudu”, väitetään mitä tahansa. Muutaman talon poisto pitää kestää.

Asemakaavassa radan sijainti on ollut varmaan kymmeniä vuosia.

Olli
3 vuotta sitten

Entä Kiskontien jatkuva pohjavesivuoto, onko todellakin pohjavettä?

Kaupungissa on kuulemma rajalliset vesivarat. Ei uusi rata vesivaroja ainakaan paranna, vai?

Ilman paalutusta ei voida rataa tehdä..
3 vuotta sitten
Reply to  Olli

Aikoinaan kun 90-luvulla rataa oikaistiin ja jouduttiin paaluttamaan savimaata, muutamien talojen kaivot kuivuivat. Voi vaan kuvitella mitä tapahtuu pohjavedelle….

Epäilijä
3 vuotta sitten
Reply to  Olli

Ei kannata huolestua.
Vettä riittää.
Vaikka viime kesänä jo alueuutiset Ylen puolella ehtivät nostaa Salon veden riittävyyden jutunaiheeksi, ei paikallisesti kehotettu mitenkään vähentämään vedenkulutusta.
Hinta voi kyllä nousta jatkossa, jos oikeusjuttujen kautta sitä Somerolta pumpataan sen sijaan että etsittäisiin juurikin Kiskontien tai Perniön suunnilta lisää paikkoja vedenottamoille.

Veronmaksaja
3 vuotta sitten

Kyllähän tuo rata pitää laittaa kuntoon, että ihmiset ja tavara saadaan liikkumaan sujuvasti ja ennen kaikkea aikataulussa. Yksityisautoiluhan halutaan lopettaa Suomessa, niin mikä muu olisi järkevä vaihtoehto sitten?
Suomessa riittää metsää, tilaa eläimille ja kasveille, että ei sen takia kannata jarrutella tätä hanketta.

Z.Z.Zalolainen
3 vuotta sitten

Ihan hyvä argumentti torpata miljardirata kaupungin keskustaan. Mutta tosiasiassa Lukkarinmäki???

Lukkarinmäen kulttuuriarvot
3 vuotta sitten

Salon Lukkarimäen alueen kulttuuriarvoja ja valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ei pidä/voi typistää ”muutaman talon menetykseksi”. Muutama valikoitu lause selvityksestä: – Rata pirstoo merkittävästi olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää keskusta-alueen osaa. – Salon taajamassa Lukkarinmäen alueen herkkyys on suuri, sillä alueella on runsaasti haitankärsijöitä ja kulttuurisesti tärkeitä ominaisuuksia. Lisäksi Lukkarinmäen alueen sopeutumiskyky muutoksiin on vähäinen, koska alue on säilynyt pitkään muuttumattomana ja siellä on vanhaa rakennuskantaa. – Lukkarinmäen rakennettuun kulttuuriympäristöön ja asutukseen kohdistuvat pysyvät muutokset muuttavat alueen luonnetta sekä heikentävät alueen viihtyisyyttä ja yhtenäisyyttä. Rakennusaikaisista kauhuista on toistaiseksi vain arvioitu, että ”Betonitunnelin rakentamisesta aiheutuu merkittäviä rakentamisen aikaisia haittoja asuinviihtyvyydelle.” Jännityksellä… Lue lisää »