Salolaiset saivat viime vuonna palkkaa 721 miljoonaa euroa – ”palkkaeliittiin” pääsee 53 000 euron vuosituloilla

0

Työllisyystilastot kertovat, että Salon työttömyysaste laski viime vuonna, ja työttömiä oli aiempaa vähemmän. Väestötilasto kertoo, että kaupungin väkiluku jatkoi laskuaan.

Verottajan tilastot viime vuodelta kertovat puolestaan, että vaikka salolaisia on aiempaa vähemmän, entistä useammalle on maksettu viime vuonna palkkaa.

Salolaisten palkkatulot olivat viime vuonna yhteensä 721 miljoonaa euroa. Se on 21 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2018.

Palkkatuloja saavien määrä laski Salossa vuoteen 2017 saakka. Nousuun se kääntyi vuonna 2018, ja suunta näyttää jatkuvan.

Koronaepidemian vaikutus tulokertymään selviää ensi vuonna, kun tämän vuoden verotus valmistuu.

Palkkatulojen kokonaismäärä on kasvanut Salossa hitaammin kuin koko maassa, mutta mediaani on noussut nopeammin. Se on kuitenkin edelleen alle maan keskitason.
Palkkatulojen mediaani oli Salossa viime vuonna 28 539 euroa. Puolet tienasi tätä enemmän, puolet vähemmän.

Summa ei kerro Salon palkkatasoa. Tilastossa ovat mukana kaikki, jotka ovat saneet verotettavaa palkkatuloa. Neljäsosa palkkatuloa saaneista sai niitä alle 13 300 euroa.

Eläkkeiden mediaaniluku oli 16 419 euroa ja kaikkien ansiotulojen 22 222 euroa.

Vuoden 2019 verotietojen mukaan salolaiset saivat ennakonpidätyksen alaisia ansiotuloja yhteensä yli 1,1 miljardia euroa. Niitä kertyi 25 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna.

Palkkatuloja kertyi 721 miljoonaa euroa ja eläketuloja 340 miljoonaa euroa. Työttömyyskorvauksia salolaisille maksettiin yhteensä 39 miljoonaa euroa.

Koko maan mitassa ansiotuloista maksetaan veroja ja maksuja noin 25 prosenttia. Keskituloiselle palkansaajalle tällainen prosentti olisi matala, mutta ansiotulojen saajien laajassa joukossa työssäkäyvä keskipalkkainen on eliittiä.

Tällä tavalla laskien salolaisilla oli verotuksen jälkeen viime vuonna käytettävissään rahaa 19 miljoonaa euroa enemmän kun edellisvuonna.

Ansiotuloja sai 43 368 salolaista. Osa sai vuoden aikana useamman lajin ansiotuloja, esimerkiksi sekä palkkaa että työttömyyspäivärahaa.

Verotettavia palkkatuloja sai 25 316 salolaista, ja eläkettä maksettiin 18 488 kaupunkilaiselle.

Työttömyyskorvausta saavia on vuosi vuodelta vähemmän, vaikka määrä on edelleen suuri. Viime vuonna työttömyyskorvausta maksettiin 5 973 salolaiselle.

Tiedot eri tulolajien kehityksestä perustuvat työnantajien ja muiden etuuksien maksajien Verohallinnolle antamiin vuosi-ilmoitustietoihin. Tulot ovat ennakonpidätyksen alaisia ansiotuloja, joista ei ole tehty vähennyksiä. Sama henkilö on voinut saada vuoden aikana eri lajien tuloja.

 

Toimittajan kommentti: Salo vs. Espoo

Tunnin juna ja salolaisten verotettavat tulot eivät varsinaisesti kuulu yhteen. Leikitään silti ajatuksella, että toistaiseksi olematon oikorata on tulojana, jonka toisessa päässä on Espoo ja toisessa Salo.

Yksi junahankkeen perustavista ajatuksista on, että Salo lähenee pääkaupunkiseudun työssäkäyntialuetta.

Verotilastoista näkyy, millaiset ovat tuloerot janan eri päissä, ja myös, minkä tason töitä on tarjolla.

Kun mukaan lasketaan vähänkin verotettavia palkkatuloja saaneet, keskivertosalolainen tienasi viime vuonna noin 28 500 euroa. Vuodesta 2018 tulot nousivat melkein 900 euroa.

Samalla tavalla laskettujen espoolaisten palkkatulojen mediaani oli viime vuonna 34 900 euroa. Ne olivat nousseet tonnilla.

Espoossa eniten palkkatuloja saaneiden paras kymmenesosa tienasi vuodessa 82 500 euroa. Se on enemmän kuin esimerkiksi kansanedustajan peruspalkka 12 eduskuntavuoden jälkeen.

Salossa kärkikymmeneksen eliittiin pääsee alle 53 000 eurolla.