Kysely: Salolaiset valmiita muuttamaan elämäntapojaan ympäristön hyväksi

0
Salolaisia kiinnostaa muun muassa aurinkoenergian hyödyntäminen, selviää Salon kaupungin tekemän kyselyn tuloksista.

Salolaiset ovat valmiita muuttamaan omia elämäntapojaan ilmasto- ja ympäristöasioiden edistämiseksi, selviää Salon kaupungin tekemän kyselyn tuloksista.

Useimmat vastaajista olivat valmiita kehittämään kierrättämiseen, liikkumiseen sekä henkilökohtaisiin kulutustottumuksiin liittyviä tapoja. Myös uusiutuvan energian ja ympäristöystävällisen lämmityksen ratkaisuista sekä luonnon ja vesistöjen suojelusta oltiin kiinnostuneita, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Vastaajat pitivät tärkeänä ulkoilu- ja retkeilyalueiden ylläpitoa ja kehitystä. Merkittävimpinä luontokohteina mainittiin Teijon kansallispuisto ja Mathildedalin alue, joka sai valtaosan maininnoista, 176. Vuohensaari oli tärkein 47 vastaajan mielestä, Vaisakon luonnonsuojelualue 44:n ja Hyyppäränharju ja Kultalähde 20 vastaajan mielestä.

Salo selvitti näkemyksiä sekä asukkaille että henkilöstölle ja luottamushenkilöille suunnatulla kyselyllä. Molemmissa kyselyissä nousi esille, että kaupungin ilmasto- ja ympäristötekoja ei tunneta erityisen hyvin.

Asukaskyselyn vastauksissa nousivat esille konkreettiset, arjessa näkyvät toimenpiteet ilmasto- ja ympäristöasioiden edistämiseksi. Suosituimpia teemoja olivat kierrättäminen ja kierrätyspisteiden saavutettavuus, lähiruoan tarjoaminen kaupungin toimitiloissa, ruokahävikin vähentäminen sekä joukko- ja kevyenliikenteen kehittäminen.

Kannatettavina pidettiin muun muassa kaukolämmön ja jätevoimalan toiminnan kehittämistä sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeita, kuten aurinkoenergiaa ja led-valaistusta.

Kehitettävää nähtiin muun muassa vesistöjen ja luonnon suojelussa. Vastaajia mietitytti Salon kaupungin suuren pinta-alan aiheuttamat haasteet joukkoliikenteen ja lähipalveluiden järjestämisessä.

Henkilöstö- ja luottamushenkilökyselyyn vastaajat arvioivat ilmasto- ja ympäristötekoja Salon kaupungilla työskentelyn näkökulmasta. Vastaajien valmius oman työn kehittämiseen ilmasto- ja ympäristöystävällisemmäksi oli korkea, ja he kokivat kaupunkiorganisaation sitoutumisen ja suhtautumisen ilmasto- ja ympäristötyöhön tärkeäksi. Haasteina vastaajat pitivät taloudellisten resurssien vähäisyyttä ja työajan niukkuutta.

Kysely oli osa kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman uusimiseen liittyvää suunnittelutyötä, ja kyselyn tuloksia hyödynnetään uuden ohjelman laatimisessa. Salon nykyinen ilmasto- ja ympäristöohjelma oli voimassa vuoden 2020 loppuun, ja uusi ohjelma on tarkoitus saada valmiiksi nykyisellä valtuustokaudella eli ennen kuluvan vuoden kesäkuuta.

Kyselyt olivat avoinna 22.9.–18.10.2020. Asukaskyselyyn tuli yhteensä 510 ja henkilöstö- ja luottamushenkilökysely 204 vastausta.