Orijärven suljettu kaivosalue kuormittaa vesistöä Salossa – Ihmisille ei aiheudu ”merkittävää riskiä”

4
Kiskon Orijärven vanha vedellä täyttynyt kaivoskuilu. Kaivostoiminta alueella loppui 1950-luvulla, mutta kaivosajan jäänteet rasittavat Orijärven ympäristöä edelleen.

Kiskossa sijaitsevan Orijärven vanhan kuparikaivoksen sinkkipäästöistä aiheutuu haittaa vesieliöstölle, minkä vuoksi alueelle esitetään tuoreessa ely-keskuksen raportissa kunnostamista. Vaikka vesieliöstä alueella kärsiikin kaivoksen sinkkipäästöistä, ei järven vedenkäytöstä tai pohjavedestä aiheudu merkityksellistä riskiä ihmisen terveydelle.

– Aiemmat tutkimukset ja pitkään jatkunut vedenlaadun seuranta ovat osoittaneet kaivosalueen metallipäästöjen kuormittavan Orijärveä ja sen alapuolisia vesistöjä, kertoo tiedotteessa ympäristöasiantuntija Auri Koivuhuhta Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Orijärven kaivosalue Salossa on yksi valtakunnallisesti tunnistetuista suljetuista tai hylätyistä kaivoskohteista, joiden jätealueet voivat aiheuttaa ympäristöhaittaa ja joiden kunnostustarve tulisi selvittää. Kaivos suljettiin vuonna 1955 tavalla, joka ei vastaa nykyvaatimuksia, sillä ympäristö- ja kaivoslainsäädäntö poikkesivat olennaisesti nykyisestä. Kaivosalueella on sulfidimineraaleja sisältäviä sivukivikasoja ja rikastushiekka-alueita, joita ei ole peitetty. Niiden on arvioitu tuottavan happamia metallipitoisia valumavesiä suotuisissa olosuhteissa vielä vuosikymmeniä.

– Nyt päättyneen hankkeen tavoitteena oli täsmentää ymmärrystä kaivosalueen ympäristökuormituksesta sekä arvioida alueen riskiperusteinen kunnostustarve, Koivuhuhta jatkaa.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on arvioinut alueen ympäristökuormitusta sekä kunnostustarvetta Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaamassa KAJAK4-raportissa. Arviointi on osa 2010-luvulla alkanutta ympäristöministeriön rahoittamaa suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden selvitystyötä. Orijärven kaivoksen valvovana viranomaisena toimii Varsinais-Suomen ely-keskus.

Selvityksessä tarkasteltiin erityisesti haitta-aineiden kulkeutumisesta ja niille altistumisesta aiheutuvia ympäristö- ja terveysriskejä. Orijärven vedenkäytöstä ei aiheudu merkittävää terveysriskiä nykyisellä maankäytöllä ja metallikuormituksella. Myöskään haitta-aineiden kulkeutumisesta pölyn tai pohjaveden mukana ei aiheudu merkityksellistä riskiä ympäristölle tai ihmisten terveydelle, raportissa kerrotaan.

– Alueella ei ole voimassa olevaa kaivospiiriä tai ympäristölupaa, ja alue on niin sanotusti isännätön. Seuraavaksi Pirkanmaan ely-keskuksen toteuttamassa hankkeessa laaditaan alueelle kunnostussuunnitelma, kertoo tiedotteessa projektipäällikkö Kari Pyötsiä Pirkanmaan ely-keskuksesta.

Myöskään Varsinais-Suomen ely-keskuksen mielestä alueella ei ole enää tarvetta riskinarviointiin liittyviin lisätutkimuksiin.

– Nykytieto Orijärven pilaantumisesta ja riskeistä ovat riittäviä kunnostustoimenpiteiden aloittamiseksi. Seuraavaksi Orijärven suljetun kaivosalueen maaperä on luokiteltava pilaantuneeksi ja alueella on aloitettava maaperän puhdistustyön suunnittelu, toteaa ylitarkastaja Esa Wihlman Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Sivukivialueen kuormitusta Orijärveen voitaisiin rajoittaa esimerkiksi peittoratkaisuilla tai vähentämällä haitta-aineiden kulkeutumista esimerkiksi kalkkikiviojien ja kosteikkojen avulla. Alueelle parhaiten soveltuva ja tehokkain ratkaisu voi löytyä myös eri menetelmien yhdistelmästä.

Rikastushiekka-alueiden kunnostusta ei arvioitu raportissa tarpeelliseksi. Muutokset ympäristöolosuhteissa voisivat kuitenkin aiheuttaa muutoksia kuormituksessa, minkä vuoksi rikastushiekka-alueiden kunnostamista ehdotetaan harkitsemaan sivukivialueen kunnostuksen yhteydessä.

Raportissa ehdotetaan, että kaivannaisjätealueilla rajoitettaisiin jatkossa maankäytön muutoksia niin, ettei haitta-aineiden kulkeutuminen tai niille altistuminen lisäänny. Riskienhallinnassa on myös huomioitava, että Orijärven kaivosalue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja osa kaivannaisjätealueista on suojeltu muinaismuistolain mukaisina kiinteinä muinaisjäännöksinä.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Olli P
1 vuosi sitten

Kiskosta Aijalasta löytyy myös noin 18 hehtaarin rikastusjätealue, josta pääsee valumaan vesistöön haihtallisia aineita, onkohan tähän alueeseen suunniteltu minkäänlaisia toimenpiteitä?

Kansalainen
1 vuosi sitten
Reply to  Olli P

Kas kun tuosta ei kukaan tiedä mitään. Eli voinet jakaa tietoa kaupunginhallitukselle, ELY-keskukselle ja ympäristöministerille yms instansseille.

Olli P
1 vuosi sitten
Reply to  Kansalainen

Kyllä tietää, mutta on eri asia halutaanko asiaan puuttua. Toin asian esille, se saa riittää osuudekseni ko. asiaan.

keijo.k
1 vuosi sitten

Lopputulema on sitten se että tällainen tutkimuskin on ollut merkityksetön ??