Huoli virkistysalueen tuhoutumisesta heräsi Hajalassa – Infrapurku Oy:n suunnitelmat vaativat yleiskaavaa

0
Lupaa on haettu kiinteistölle, joka sijaitsee moottoritien pohjoispuolella noin 1,5 kilometriä Hajalan moottoritieliittymästä länteen.

Purkualan yritys Infrapurku Oy ei todennäköisesti saa lupaa Hajalaan suunnitellulle purkujätteen käsittelypaikalle.

Yritys on hakenut maa-aineslupaa kallion louhintaan ja ympäristölupaa purkujätteen vastaanottoon ja kierrätykseen.

Lupaa on haettu kiinteistölle, joka sijaitsee moottoritien pohjoispuolella noin 1,5 kilometriä Hajalan moottoritieliittymästä länteen.

Salon kaupunkikehityslautakunta katsoo lupahakemuksesta antamassaan lausunnossa, että Infrapurku Oy:n hanke on täysin uusi avaus ja suuruudeltaan niin merkittävä, ettei sitä voida hyväksyä pelkillä lupapäätöksillä.

Sen sijaan alueen maankäyttöä pitäisi tutkia yleiskaavalla. Kaavaprosessi turvaisi myös jokaiselle osallistumismahdollisuudet.

Lautakunta muistuttaa myös, että hanke sijoittuu voimassa olevassa Salon maakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueelle. Kaavoituksen yhteydessä voisi tutkia, voivatko Inrapurku Oy:n hanke ja tuulivoimaloiden alue toimia rinnakkain.

Pasi Lehden (vihr.) esityksestä lautakunta tiukensi vielä lausuntoaan vaatimuksella vastuista ja velvollisuuksista. Lupaa toiminnalle ei voi antaa ennen kuin alueella olevan Hangassuon määrittely arvokkaaksi luontokohteeksi on valmistunut.

Lautakunta hyväksyi myös linjauksen, jonka mukaan ”mahdollinen annettava lupa ei saa johtaa siihen, että Hajalan kylän käyttöön kaavaillusta arvokkaasta virkistysalueesta tulee laajeneva jätteidenkäsittely-, kallion murskaus- ja maankaivuualue”.

Pasi Lehden esitys hyväksyttiin äänin 1–12. Sitä vastaan äänesti vain Mika Hjelt (kok.).

Asiaa käsittelee seuraavaksi Salon kaupunginhallitus.

Lue myös: Salolaisyrittäjät ponnistavat mukaan purkumarkkinoille