Arimaan patohanke herättää huolta Somerolla – alajuoksulla pelätään padon heikentävän virkistyskäyttöä

0
Arimaa-järven hoitoyhdistys suunnittelee järveen pohjapatoa, joka nostaisi järven kesäaikaisia alimpia vedenkorkeuksia. Järvestä pääosa sijaitsee Somerniemellä ja osa Pusulassa. Kuva: Manu Kärki

Someron Arimaan järvelle suunniteltu pato aiheuttaa huolta vesistön alajuoksulla. Alajuoksun kiinteistöillä Somerniemellä pelätään, että suunniteltu pato heikentää alajuoksun virkistyskäyttöä.

Someron kaupunginhallitus sai pohjapatoa koskevaan päätökseensä kaksi oikaisuvaatimusta, joissa vaaditaan päätöksen kumoamista.

Valto Siivosen tekemässä oikaisuvaatimuksessa todetaan, että kaikki alajuoksun maanomistajat vastustavat patohanketta. Siivonen huomauttaa lisäksi, että Jakkulan maa- ja vesiosakaskunnassa tehdyssä äänestyksessä hanketta vastusti 84 prosenttia maanomistajista ja puolusti 16 prosenttia.

Siivonen katsoo, että alajuoksun veden virtaaman vähentäminen runsaalla seitsemällä prosentilla heikentää entisestään alajuoksun virkistyskäyttöä. Padon rakennusvaiheessa liikkeelle lähtevä pohjasedimentti aiheuttaisi oikaisuvaatimuksen mukaan suurta haittaa niin virkistyskäytölle kuin eläimistölle.

Hannu Lehtimäki pelkää oikaisuvaatimuksessaan Arimaan padon vaikuttavan haitallisesti Somerniemen Oinasjärven tilaan. Lehtimäki vaatii, että patohankkeesta luovutaan kokonaan.

Someron kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimukset. Kaupunginhallitus toteaa, että virtaamien muutoksilla ei arvioida olevan havaittavia vaikutuksia alapuoliseen vesistöön, koska suurten virtaamien kasvu on vähäistä ja alivirtaamien aikana virtausta on edelleen. Suhteelliset vaikutukset myös pienentyvät alavirtaan kuljettaessa.

Kaupunginhallitus korostaa, että patoluvista päättävä aluehallintovirasto punnitsee luvan käsittelyssä Arimaan padon hyödyt ja haitat. Samalla aluehallintovirasto kuulee asianosaisia.

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa, että Someron kaupunki hyväksyy omalta osaltaan pohjapadon rakentamisen Arimaalle joen rantaan kaupungin omistamalle alueelle. Kaupunginhallitus korosti samalla päätöksessään, että hanke ei saa heikentää padon alapuolisen vesistön virkistyskäyttöä.

Arimaan hoitoyhdistyksen suunnitteleman padon tavoitteena on vakiinnuttaa järven vedenkorkeuksia siten, että kesäaikaiset alimmat vedenkorkeudet nousevat ja tulvakorkeudet pysyvät suunnilleen ennallaan.

Someron ympäristölautakunta asettui kesäkuussa padon rakentamisen taakse äänin 2–6. Vs. ympäristönsuojelusihteeri Milla Suutari esitti, että patoa ei puolleta.

Arimaa sijaitsee pääosin Somerniemen puolella, osa järvestä sijaitsee Pusulassa.