Asukkaat strategiatyöhön

0
Someron kaupunki haluaa strategiatyössä pohtia myös sitä, miten kaupungin omien työyhteisöjen yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa.

Someron kaupunki valmistelee uutta strategiaa, jossa pohditaan kaupungin tavoitteita sekä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategiatyö on tuttua toimintaa niin kunnille kuin yrityksille jo vuosien takaa. Kunnissa strategia uusitaan usein kerran valtuustokaudessa, jolloin myös uusilla päättäjillä on mahdollisuus olla mukana tekemässä linjauksia.

Somerolla strategiatyössä lähdetään tällä kertaa liikkeelle uusin ajatuksin, sillä koko työn punaiseksi langaksi on nostettu yhteisöllisyys.

Yhteisöllisyys pitää sisällään ihmisten kanssakäymiseen liittyviä asioita, joita kaikkia yhdistää positiivisuus. Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä ja toimimista. Se on ihmisten välistä vuorovaikutusta, yhteenkuuluvuutta ja luottamusta toiseen.

Someron kaupungin tulevaa strategiaa mietittäessä suunnataan katse nyt erityisesti siihen, miten kaupunki voi hyödyntää toimintansa ja palveluidensa kehittämisessä yhteisöllisyyttä ja samalla vahvistaa edelleen yhdessä toimimista.

Tämä merkitsee sitä, että kaupungin kaikkien palvelualojen kehittämistä tarkastellaan yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Yhteisöllisyyden korostaminen strategiatyössä tarkoittaa sitä, että kaupunki ottaa myös muut tahot vahvasti mukaan strategian tekemiseen. Kaupunki haluaa sitoa oman toimintansa suunnitteluun aiempaa tiukemmin asukkaat, yritykset ja yhdistykset, sillä juuri nämä tahot ovat keskeisessä osassa yhteisöllisyyden rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Kaupunki haluaa lisäksi oman henkilöstönsä aktiivisesti mukaan strategiatyöhön, sillä positiivista yhteisöllistä tekemistä halutaan vahvistaa myös kaupungin sisäisessä työkulttuurissa. Kaupunki on varautunut myös palkitsemaan aktiivisia työyhteisöjä ideoistaan.

Someroon ja somerolaisuuteen liitetään usein vahva yhteisöllisyys. Yhdessä tekemisen pitkä perinne näkyy paikkakunnalla muun muassa talkootyön vahvana panoksena.

Urheilun puolella seurojen vapaaehtoisten ahkera työ näkyy laajana liikuntatarjontana ja paikkakunnan kokoon nähden vahvana menestyksenä. Myös kulttuurin ja muun yhdistystoiminnan puolella on vilkasta, vapaaehtoiset pyörittävät muun muassa paikkakunnan kolmea isoa tanssipaikkaa.

Yhteisöllisyys on vahva voimavara, joka lisää asukkaiden viihtymistä ja saa heidät juurtumaan asuinkuntaansa. Tämän takia se on hyvä ottaa myös kaupungin päätöksenteossa huomioon.