Sorvattu lietesopimus hyväksyttiin Salossa – uusi sopimus voimassa vuoden ajan

0
Sako- ja umpikaivolietettä vastaanotetaan ja käsitellään Salon keskuspuhdistamolla.

Salon kaupunginhallitus on hyväksynyt yksimielisesti sopimuksen sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotosta Salon puhdistamolla. Sopimus on määräaikainen ja voimassa vuoden.

Liikelaitos Salon veden ja Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n välinen sopimus kelpasi päättäjille, kun siitä oli poistettu kohta ”LSJH osoittaa kuljetusyritykselle vastaanottopaikan kunnan järjestämisvastuulla olevalle lietteelle ja sopii vastaanoton periaattesta kuljetusyrityksen kanssa”.

Liikelaitos Salon veden johtokunta hylkäsi sopimuksen viime kuussa, koska sanamuotoa pidettiin tulkinnanvaraisena. Se haluttiin poistaa sopimuksesta.

Kaupunginhallitus käytti otto-oikeuttaan Salon veden johtokunnan päätökseen. Ennen hallituksen käsittelyä asiasta oli neuvoteltu LSJH:n kanssa, ja närää herättänyt kohta poistettiin sopimuksesta.

Asumisessa syntyneiden lietteiden vastaanotto- ja käsittelysopimusta on käsitelty Salon kaupunginhallituksessa jo vuosia.