Tätä mieltä: Avoin kirje Salon kaupungille

0

Salon kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2021 kaupan, jonka seurauksena kaupunki tulisi myymään turkulaiselle Oy:lle (jäljempänä Yhtiö) 27,5 hehtaarin suuruisen tontin Korvenmäen teollisuusalueelta. Kauppaa ei kuitenkaan toistaiseksi ole tehty ja kaupunginhallituksen tekemän päätöksen tultua julkisuuteen, on asiaan liittyen tullut esiin useita hyvin erikoisia piirteitä.

Ensimmäinen erikoinen seikka on se, että kauppaa ei valmisteltu kaupungin toimielimissä siten kuin tällaisia merkittäviä kauppoja yleensä valmistellaan, vaan ehdotus tuotiin suoraan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupalla oli tuolloin syksyllä 2021 kova kiire. Yhtiön toimitusjohtaja antoi lehdistölle (SSS 14.10.2021) lausunnon, jonka mukaan kiinteistö hankitaan tulevaisuudessa (mahdollisesti?) tulevia tarpeita varten ikään kuin Yhtiön varastoon, niin että Yhtiö voi jatkossa myydä maata myös muille yrityksille.

Tämä on vastoin kaupungin yleistä menettelyä. Kaupungin tehtävä on tarjota yrityksille omaa tonttimaataan, ei siirtää tonttivarantoa Yhtiölle eikä kenellekään muullekaan eteenpäin myytäväksi. Tämä on toinen vähintäänkin erikoinen piirre.

Kolmas erikoinen seikka on kauppahinta; kauppahinnaksi oli sovittu 519 000 euroa eli 1,89 euroa/m2. Alueella kaupungin vahvistama tonttien neliöhinta on kuitenkin 17,15 euroa. Listahinnan mukaan ko. kiinteistön (275 000 m2) kauppahinta on 4 716 000 euroa. Erotus on 4 197 000 euroa Yhtiön hyväksi.

Tämän verran Salon kaupungin varallisuutta olisi siis siirretty Yhtiölle. Samalla se olisi antanut kaupunkilaisten kustannuksella 4,2 miljoonan euron edestä kilpailuetua Yhtiölle, mikä vähintäänkin vääristää yritysten välistä kilpailutilannetta.

On myös hyvä muistaa, että Salossa voimassa olevan käytännön mukaisesti tontti pitää aina ensin vuokrata ja vasta sitten, kun tontin rakentamisvelvollisuus on täytetty, on tontti mahdollista lunastaa kaupungilta. Tässä nimenomaisessa tapauksessa tästä menettelystä olisi poikettu ja tonttimaa myyty suoraan Yhtiölle.

Kun asia tuli julkiseksi ja paikalliset yrittäjät saivat tietää siitä (lehdestä lukemalla), tekivät yrittäjät kaupungille samaisesta kiinteistöstä 700 000 euron suuruisen tarjouksen. Se on 181 000 euroa (35%) korkeampi kuin Yhtiön tekemä tarjous. Korkeamman tarjouksen jälkeen kaupalla ei enää ollutkaan kiire: yrittäjät eivät tähän päivään mennessä ole saaneet tarjoukseensa kunnollista vastausta. Tämä on viides erikoinen asia.

Paikallisilla yrityksillä on todellinen tarve tonttimaalle. Jos tonttimaata ei löydy Salosta, joutuvat yritykset siirtämään liiketoimintansa muihin kuntiin. Yksityisten yritysten ja niiden työntekijöiden maksamat verot ovat kaupungille tärkeitä. Miksi paikalliset yritykset eivät siis saa tonttimaata, edes kovemmalla hinnalla kuin Yhtiö?

Jälkeenpäin menettelyä on perusteltu sillä, että kyseinen tonttialue on aikoinaan hankittu kaupungille jäteaseman laajentumistarpeita varten. Se on varmasti aikoinaan ollutkin järkevää, mutta kaatopaikan laajentuminen ei ole enää ajankohtaista ja näyttää siltä, että se ei ole ajankohtaista enää milloinkaan. Jätteitä ei enää haudata maahan, päinvastoin: vanhoilla kaatopaikoilla jätteitä kaivetaan nyt ylös.

Vuosien saatossa tilanne on siis muuttunut olennaisesti. On rakennettu jätteenpolttolaitos ja kierrätys on lukuisten yritysten toimesta kasvanut merkittävästi. Vaikka jätteiden kierrätys on kasvanut, on se vielä lähtökuopissaan, mutta siitä tulee varmasti merkittävä toimiala tulevaisuudessa.

Paikallisilla yrityksillä on lukuisia suunnitelmia kiertotalouteen liittyen ja niitä varten tarvitaan tonttimaata. Tämä on sekä yritysten että kaupunkimme kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tehtyjä päätöksiä pitää pystyä tarkastelemaan uudestaan maailman muuttuessa.

Yksi Salon Yrittäjät ry:n keskeisimmistä tavoitteista on, että kaikkia yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti. Tasa-arvo ja tasapuolisuus ei voi 2020-luvulla olla kohtuuton tavoite; sääntöjen ja menettelytapojen tulee olla kaikille toimijoille samat yritysten koosta, toimialasta tai omistajista riippumatta.

Salon yrittäjät ry pyytää saada Salon kaupungilta vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

– miksi kauppaa ei valmisteltu normaalin menettelytavan mukaisesti?

– miksi alue olisi pitänyt myydä Yhtiölle, vaikka Yhtiöllä ei ole sille käyttöä?

– miksi esitetty hinta oli vain 11 % alueen listahinnasta (4 197 000 euroa alle listahinnan)?

– miksi kiinteistöä ei tarjottu muille?

– miksi kaupan kiireellisyys katosi, kun toiset yrittäjät tarjosivat parempaa hintaa?

– miksi yrittäjille ei tarjota tonttimaata, vaikka heillä on sille tarvetta?

– kohteleeko Salon kaupunki yrityksiä tasa-arvoisesti?

Jukka Alanko
puheenjohtaja
Salon Yrittäjät ry
hallitus